ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21-6-13
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία Α.Ε. ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΑΜΑΡΑ «Η ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10302/31/Β/86/77 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 26533640000 Σε Ετήσια Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΑΕ ΣΑΜΑΡΑ – ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, που είναι στο 8ο χλμ Λαρίσης – Συκουρίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα επόμενα θέματα :
1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της χρήσεως 2012, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για έγκριση του.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2012 (01/01/2012-31/12/2012)
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρείας της χρήσης 2012.
4. Έγκριση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση της παραιτηθέντος κας Φανής Κων. Σαμαρά.
5. Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Ανταγωνιστική δραστηριότητα του πρώην προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας και μετόχου ,κ. Βασίλειου Δημητρίου Σαμαρά –άσκηση σχετικής αγωγής και λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου προς προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας.
7. Αμοιβή Δ.Σ.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28/05/2013
Επικοινωνία
ΣΑΜΑΡΑ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΗ Α.Ε.
Κεντρικά:
  • 7ο χλμ. Λάρισας - Συκουρίου 41 100 - Λάρισα

  • Τηλεφωνικό Κέντρο:
  • 2410 232132
  • 2410 232614
  • 2410 235653

  • Fax: 2410 283054

  • Email: info@larisaiki.gr