ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30-6-14
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία Α.Ε. ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΑΜΑΡΑ «Η ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10302/31/Β/86/77 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 26533640000 Σε Ετήσια Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΑΕ ΣΑΜΑΡΑ – ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, που είναι στο 8ο χλμ Λαρίσης – Συκουρίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα επόμενα θέματα :
1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της χρήσεως 2013, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για έγκριση του.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2013 (01/01/2013-31/12/2013)
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρείας της χρήσης 2013.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Αμοιβή Δ.Σ.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.


Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης και τυχόν πληρεξούσια έγγραφα, να τα προσκομίσουν στην Εταιρεία 5 ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06/06/2014
Επικοινωνία
ΣΑΜΑΡΑ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΗ Α.Ε.
Κεντρικά:
  • 7ο χλμ. Λάρισας - Συκουρίου 41 100 - Λάρισα

  • Τηλεφωνικό Κέντρο:
  • 2410 232132
  • 2410 232614
  • 2410 235653

  • Fax: 2410 283054

  • Email: info@larisaiki.gr