ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 24-7-15
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία Α.Ε. ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΑΜΑΡΑ ¨Η ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ ¨ ΑΡ.Μ. Α.Ε. 10302/31/Β/86/77 Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Α.Ε. ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΑΜΑΡΑ Η ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουλίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της Εταιρείας, που είναι στο 8ο χιλ. Λαρίσης – Συκουρίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα επόμενα θέματα: 1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και αποτελεσμάτων της χρήσεως 2014, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για έγκριση του . 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρείας της χρήσης 2014. 3. Εκλογή δυο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4 Καθορισμός αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων η σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στη Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα, να τα προσκομίσουν στην Εταιρεία (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση. Λάρισα 03 Ιουλίου 2015 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06/07/2015
Επικοινωνία
ΣΑΜΑΡΑ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΗ Α.Ε.
Κεντρικά:
  • 7ο χλμ. Λάρισας - Συκουρίου 41 100 - Λάρισα

  • Τηλεφωνικό Κέντρο:
  • 2410 232132
  • 2410 232614
  • 2410 235653

  • Fax: 2410 283054

  • Email: info@larisaiki.gr