ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21-6-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Α.Ε. ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΑΜΑΡΑ Η ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ.Μ. Α.Ε. 10302/31/Β/86/77 Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας υπό την επωνυμία «Α.Ε. ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΑΜΑΡΑ Η ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ» η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση την 20η Απριλίου 2018 καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Ιουνίου 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11η πρωινή στα γραφεία της Εταιρείας, που είναι στο 8ο χιλ. Λαρίσης – Συκουρίου προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως. 1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και αποτελεσμάτων της χρήσεως 2017, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για έγκριση του. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρείας της χρήσης 2017. 3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωτών ελεγκτών για την χρήση 2018. 4. Καθορισμός Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων η σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στη Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα, να τα προσκομίσουν στην Εταιρεία (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση. Λάρισα, 25 Μαΐου 2018 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25/05/2018
Επικοινωνία
ΣΑΜΑΡΑ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΗ Α.Ε.
Κεντρικά:
  • 7ο χλμ. Λάρισας - Συκουρίου 41 100 - Λάρισα

  • Τηλεφωνικό Κέντρο:
  • 2410 232132
  • 2410 232614
  • 2410 235653

  • Fax: 2410 283054

  • Email: info@larisaiki.gr